Techniky sociálnej inklúzie v odbornom vzdelávaní (SITinVET)“ (Lifelong Learning Programme, podprogram Leonardo Da Vinci)

lifelonglearningsitinvet

 

Trvanie: 2012 – 2014
Koordinujúca organizácia:

 • Yenimahalle Ilçe Milli Egitim Mudurlugu (Turecko)

Participujúce organizácie:

 • Dialogiker_innen e.V. (Nemecko);
 • BIOSPEKTRUM (Slovensko);
 • CIBERESPACIO SL (Španielsko);
 • Tekvar Teknoloji Araştirma Bilgisayar Egitim ve Danişmanlik Limited Şirketi (Turecko);
 • Association of disabled people in Kavala (Grécko)

Sociálna exklúzia, ktorá bola definovaná po globalizácii, je pre študentov veľkou hrozbou predčasného ukončenia školskej dochádzky, čo so sebou prináša aj ich vylúčenie. Postupy sociálnej inklúzie, ktoré sú používané v prostredí školy a triedach boli preukázané ako účinné opatrenia na prevenciu proti vylúčeniu študentov.
Cieľom projektu “Metódy sociálnej inklúzie v odbornom vzdelávaní a príprave” bolo predstaviť 5 metód sociálnej inklúzie, ktoré sú používané v 5 partnerských krajinách a ktoré sa považujú za úspešné v prevencii zníženia skorého odchodu študentov zo škôl a podporujú socializáciu študentov na školách.
Toto partnerstvo sa snažilo porozumieť negatívnemu vplyvu sociálnej exklúzie na žiakov a ako tento fenomén zvyšuje počet vylúčení zo školy, spoločnosti. V každej partnerskej krajine prostredníctvom realizovaného výskumu a diskusných fór o výsledkoch výskumu na projektových stretnutiach. Následne si partneri vymenili rôzne príklady dobrej praxe v oblasti techník sociálnej inklúzie v odbornom vzdelávaní vrátane aktivít sociálneho klubu implementovaním aktivít ako LEGO, hry, metód na zlepšenie komunikácie a spolupráce a tímovej spolupráce, podpory a metód sociálnej inklúzie, ktoré umožňujú študentom zlepšiť socializáciu a sú efektívne pri znižovaní počtu vylúčení študentov zo škôl.
Hlavnými cieľovými skupinami projektu boli učitelia, školitelia, mentori a poradcovia, ktorí pracujú so študentmi v odbornom vzdelávaní. Pomoc bola zameraná hlavne na študentov, ktorí sú známi záškoláctvom, dlhodobými absenciami, problémami s prispôsobením sa zmene bydliska alebo školy, a ktorí majú slabé študijné výsledky, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia , patria k rizikovým skupinám alebo pochádzajú zo znevýhodnených menšín.
Hlavnými výstupmi projektu boli dotazníky pre študentov a učiteľov zamerané na techniky sociálnej inklúzie a DVD zahrňujúce video rozhovory so študentmi alebo učiteľmi po aplikovaní techniky sociálnej inklúzie v odborných školách v každej krajine partnerov projektu a fotodokumentácia z priebehu implementácie techník sociálnej inklúzie. Webová stránka projektu obsahuje všetky edukačné materiály a výsledky projektu, ktoré sú dostupné pre každého a spolu s projektovým DVD sú hlavnými prostriedkami šírenia výsledných produktov projektu. Zahŕňajú tiež výstupy ako diseminačné produkty, diseminačná konferencia, digitálne časopisy, diseminačné filmy a niekoľko webových stránok vytvorených pre projekt.

“This project has been realized as part of Leonardo da Vinci Partnership framework and is being supported by European Union Education and Youth Development Programmes Center (National Agency). The content and the outcomes of the project never represent the views of European Union and National Agency and the project owners assume all the responsibility for their projects and the outcomes.”

Project: „Social Inclusion Techniques in Vocational Education and Training (SITinVET)“ (Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci)

Duration: 2012 – 2014
Coordinating organisation:

 • Yenimahalle Ilçe Milli Egitim Mudurlugu (Turkey)

Participating organisations:

 • Dialogiker_innen e.V. (Germany);
 • BIOSPEKTRUM (Slovakia);
 • CIBERESPACIO SL (Spain);
 • Tekvar Teknoloji Araştirma Bilgisayar Egitim ve Danişmanlik Limited Şirketi (Turkey);
 • Association of disabled people in Kavala (Greece)

Social exclusion, which has been defined after globalization, is a big threat for students at the risk of Early School Leaving since it brings forth dropouts. Social inclusion techniques used in school space and classroom atmospheres have been proven to be effective measures on preventing dropouts. The Project „Social Inclusion Techniques in Vocational Education and Training – SITinVET“ aimed to introduce five of social inclusion techniques (SIT) that five partner countries have found successful to prevent dropouts and ensured students socially included at schools.
This partnership tried to understand the negative effect of social exclusion on pupils, and how this phenomenon increases drop outs in every partner country by making field researches and discussing the results in the Project meetings. After this awareness, partners searched different kinds of SITinVET including social club activities like legos, games, dialog methods, cooperative and teamwork techniques and peer support which were thought to be helpful to make students feel socially included and thus to be effective at reducing dropouts.
Main target groups for the project were teachers, trainers, mentors and guidance counselors working with students in vocational education. The beneficiaries were the students who have a history of disengagement from school, long-term absenteeism, truancy, and adaptation problems according to change of residence or school, and who achieve poorly in school, come from socially disadvantaged backgrounds, belong to vulnerable groups, and come from disadvantaged minorities.
The main outcomes of the project were a students and teachers questionnaire to determine SIT and a DVD including video interviews with students or teachers after each applied SITinVET techniques in every partner country and photos of the studetns and teachers while they were performing the social inclusion techniques. The Project website which has every materials and results of the Project and also accessible for everyone and the Project DVD are the main dissemination products of the Project. Besides these outcomes as dissemination products, diseemination conference, digital magazines, dissemination movies and many web pages have been created for the Project.

“This project has been realized as part of Leonardo da Vinci Partnership framework and is being supported by European Union Education and Youth Development Programmes Center (National Agency). The content and the outcomes of the project never represent the views of European Union and National Agency and the project owners assume all the responsibility for their projects and the outcomes.”

Prezentácia:

Tento obsah bol zaradený v Projekty a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.