Zjednotená Európa – pestrá mozaika kultúrnej a prírodnej diverzity

projekt1_logo1projekt1_logo2-1

Realizácia 2008-2009 – Slovensko-Bulharsko, financovaný grantovým programom „Mládež v akcii“:

Nosnou myšlienkou projektu je realizovanie jedného z výstupov Svetového summitu o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorý sa konal v roku 2002 v Johanesburgu a je ním poskytnutie environmentálneho vzdelávania a vzdelania pre trvalú udržateľnosť širokej verejnosti a zapojenie čo najširšej verejnosti do tohto procesu. Z dôvodu, že za najvhodnejšiu skupinu pre tento účel sa považuje generácia mladých ľudí vo všetkých vekových kategóriách, sme sa rozhodli vypracovať projekt pod programom „Mládež v akcii“, pretože tento program podporuje neformálne učenie mladých ľudí. Partnerskými krajinami tohto bilaterálneho projektu zameraného na získavanie vzdelávacích skúseností prostredníctvom neformálneho a informálneho vzdelávania mládeže v oblasti kultúrneho povedomia a komunikácie, v interkultúrnom dialógu, v predstavení špecifík kultúrnej a prírodnej diverzity každej zo zúčastnených krajín a zároveň aj na zdokonalenie sa v cudzom jazyku (komunikačný jazyk projektu je angličtina) sú Slovensko a Bulharsko.

Téma projektu je zameraná priorite na rok 2008 – Európsky rok interkultúrneho dialógu. Jednou z hlavných priorít projektu je pracovať s mladými ľuďmi a učit ich spoločenskovedným disciplínam za účelom zlepšenia ich znalostí a skúseností v procese riešenia kultúrnych, historických a enviromentálnych aspektov. Zároveň aj podporiť aktivity, ktoré by mali viesť k zachovaniu kultúrneho a prírodného odkazu. Kultúrne dedičstvo predstavuje významnu súčasť kultúrnej diverzity, ktorá je z hľadiska trvalo udržatelnej budúcnosti rovnako dôležitá, ako diverzita prírodna. Multikultúrna výchova mládeže má v „novej“ – zjednotenej Európe svoje veľmi dôležité miesto, z tohto dôvodu sme projekt zamerali aj na pochopenie vzájomnej tolerancie, snahu o vcítenie sa do spôsobu myslenia a situácie príslušníkov iných kultúr a snahe poučiť sa z ich skúseností. Prístupom, zodpovedajúcim predstavám o trvalo udržateľnom živote spoločnosti je spolužitie a vzájomné obohacovanie sa rôznych kultúr, pri zachovaní a podpore rozvoja ich svojbytnosti a rozmanitosti.

Ciele projektu

Práca na projekte smeruje k dosiahnutiu týchto cieľov:

  1. Zaoberať sa pozitívnymi a negatívnymi vplyvmi antropogénnej činnosti na prírodné a kultúrne dedičstvo. Zoznámiť mladých ľudí z Bulharska so slovenským kultúrnym, historickým a prírodným bohatstvom. Cieľom projektu je zjednotiť účastníkov nad myšlienkou potreby ochraňovať a akceptovať kultúrnu a prírodnú rôznorodosť každej krajiny. Podporiť myslenie v súvislostiach, kritické myslenie, tvoriť riešenia a vplývať na zmenu hodnotovej orientácie – podporovať a rozvíjať tieto schopnosti, ktoré sú základom pre trvalo udržateľnú spoločnosť.
  2. Podporiť multikultúnu výchovu, ako jeden z prostriedkov k trvalo udržateľnému rozvoju.
  3. Umožniť stretnúť sa, poznávať sa a podporiť skupinovú prácu a zároveň aj komunikáciu v cudzom jazyku.
  4. Pomôcť mladým ľuďom neustále si zvyšovať počítačovú gramotnosť v nových informačných technológiách – power-point prezentácie, prezentačné CD, webové stránky.
  5. Propagovať myšlienku programu „Mládeže v akcii“ a možnosti programu vôbec.

Aktivity mládežníckej výmeny projektu boli zamerané aj na projektové vyučovanie priamo v teréne formou zážitkového učenia a zahŕňali rôzne metódy, simulačné hry a ekohry, ktorých cieľom bolo aj posilňovať tímového ducha a zároveň aj pocit európskeho občianstva.

Samotná bilaterálna mládežnícka výmena projektu sa uskutočnila v dňoch od 30.8. do 5.9.2008 medzi dvoma slovenskými národnými parkami (Nízkymi a Vysokými Tatrami) v malebnej dedinke Bobrovec a zúčastnilo sa jej 10 študentov a 2 vedúci z mesta Sliven (z Bulharska) a 10 študentov z Gymnázia A. Škrábika v Rajci a Spojenej školy v Liptovskom Mikuláši s 2 vedúcimi a niekoľkými dospelými dobrovoľníkmi (zo Slovenska).

projekt1_flag1
projekt1_foto1-1

projekt1_flag2
projekt1_foto2

Projektový denník:

Tento obsah bol zaradený v Projekty a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.