Projekty

Naše projekty

 1. Zjednotená Európa – pestrá mozaika kultúrnej a prírodnej diverzity
 2. Mladí ľudia „po stopách človeka v prírode Sliezka“
 3. Multilaterálny projekt „Vzdelávanie pre udržateľný život (Education for Sustainable Life)
 4. Poklad v srdci Európy – Zádielská tiesňava
 5. Mladí ľudia „po stopách spolužitia človeka s človekom v Bulharsku“ 2010
 6. Workshop “Škola drôtovania” (Workshop “School tinkering”)
 7. Techniky sociálnej inklúzie v odbornom vzdelávaní (SITinVET)“ (Lifelong Learning Programme, podprogram Leonardo Da Vinci)
 8. Emprowering Youths towards a sustainable future 2015/2016
 9. Learning for the future: Key competences in Education for Sustainable Development (LEFU)
 10. Empowering learners towards a sustainable future – outdoor learning with fun
 11. Cyklus diseminačno-vzdelávacích workshopov
 12. Environmental Literacy for Youths in 21st Century: go to green team together (ELY)

Partnerstvo v medzinárodných projektoch nám poskytuje príležitosť vymeniť si skúsenosti a zoznámiť sa s modernými formami vzdelávacích metód a rôznych osvedčených príkladov dobrej praxe v oblasti edukácie zameranej na udržateľný rozvoj. Účastníci projektov si navzájom vymieňajú skúseností a metodológiu za účelom zefektívnenia ich aktivít v oblasti neformálneho vzdelávania. Pomocou partnerstiev nadväzujeme novú spoluprácu aj s odborníkmi na túto oblasť z rôznych európskych krajín, ktoré vytvoria nové možnosti pre spoluprácu medzi obyvateľmi rožširujúcej sa Európy.

Zapojením sa do rôznych medzinárodných projektov očakávame pomoc v:

 • nadviazať nové kontakty s regiónmi zo zúčastnených krajím pre spoločnú prácu na projektoch aj s iným zameraním,
 • výmena najnovších odborných európskych poznatkov (príkladov dobrej praxe) v rámci výchovy a vzdelávanie pre udržateľný život,
 • aktívne zapojiť dospelých učiacich sa do projektu,
 • zlepšiť vzájomné porozumenie a rešpekt medzi krajinami EÚ pomocou výmeny informácií o kultúrnych hodnotách, zvykoch a tradíciách,
 • nadviazať sieť kontaktov medzi dospelými učiacimi sa, pedagógmi, vedúcimi vzdelávacích klubov a odborníkmi, ako aj virtuálnu, tak aj fyzickú.

Medzi naše očakávania patrí udržiavanie tejto siete a výmena kontaktov vzniknutých v rámci projektu; študovanie a implementácia najlepších metód a ich vplyv na celý vzdelávací proces. Kľúčovú úlohu tu zohrávajú pedagógovia, vedúci vzdelávacích klubov a krúžkov, ktorí sú zapojení do projektu. Ako lokálni “priekopníci” pre tento projekt, majú za úlohu motivovať učiacich sa a dohliadať na to, aby konečné i očakávané výsledky boli dosiahnuté v stanovenom čase a za poskytnutý finančný rozpočet.