Mladí ľudia „po stopách človeka v prírode Sliezka“

projekt1_logo1projekt1_logo2-1

Realizácia 2009-2010 – Bulharsko-Česko-Slovensko, financovaný grantovým programom „Mládež v akcii“:

Východiská

Nadväznosť projektu
Tento projekt je ďalším v poradí už realizovaných projektov, ktoré uskutočnili zapojené organizácie do projektu spoločne :
2005 – Mladí lidé z České republiky a Bulharska po stopách sv. bratří Cyrila a Metoděje na Moravě (Česká republika-Bulharsko)
2006 – Mladí lidé z České republiky a Bulharska po stopách českých učitelů v Bulharsku (Česká republika-Bulharsko)
2008/2009 – „Zjednotená Európa – pestrá mozaika kultúrnej a prírodnej diverzity“ (Slovensko-Bulharsko)

Pri záverečnom hodnotení projektu „Zjednotená Európa – pestrá mozaika kultúrnej a prírodnej diverzity“ (Slovensko-Bulharsko) boli mladými ľuďmi navrhnuté témy tohto projektu a zároveň sme uvažovali o rozšírení spolupráce pribratím ďalšieho zahraničného partnera do projektu. O tom, že chceme realizovať ďalší spoločný projekt, nebolo treba ani diskutovať.

Zámer

Po projekte zameraného aj na vplyv človeka na kultúru, vzdelanosť a životné prostredie sme sa rozhodli pokračovať rozšírením spolupráce v tejto téme. Chceme opäť skúmať vplyv človeka na svoje životné prostredie, z pohľadu iného národa a zároveň aj prehlbovať prácou na projekte multikultúrny kontext. Motiváciou nám bolo životné prostredie Sliezska, ktoré je zaťažené obrovským a dlhodobým bojom prírodných krás a ťažkého priemyslu. V rôznych historických obdobiach sa tento stret vyvíjal rôzne. V projekte sa chceme ľahko dotknúť minulosti, ale omnoho viac nás bude zaujímať súčasnosť.

Ciele projektu

 1. Zaoberať sa pozitívnymi a negatívnymi príkladmi spolužitia človeka s prírodou.
 2. Hľadať v historickom vývoji Sliezska pozitívne a negatívne príklady spolužitia človeka s človekom.
 3. Umožniť stretnúť sa, spoznávať sa a podporiť timovú prácu a komunikáciu v ciudzom jazyku.
 4. Propagovať myšlienku Mládeže v akcii a možností programu vôbec.

Kognitívne ciele projektu:

 • prehlbovať a rozširovať vedomosti,
 • integrovať poznatky do uceleného systému poznania,
 • rozvíjať tvorivé myslenie,
 • rozvíjať estetické cítenie,
 • rozvíjať pozorovacie schopnosti,
 • uvedomovať si význam a zmysel poznávania.

Edukačné a formatívne ciele projektu spočívajú v rozvíjaní schopností a návykov:

 • dokázať rozpoznať a identifikovať problém,
 • spolupracovať,
 • plánovať prácu a dokončiť ju,
 • niesť zodpovednosť za svoju prácu a prekonávať prekážky,
 • pracovať s informačno-komunikačnými technológiami,
 • prezentovať svoju prácu, správne sa vyjadrovať, argumentovať,
 • komunikovať, tolerovať a prijímať iné názory,
 • hodnotiť svoju prácu a prácu členov kolektívu.

Aktivity projektu:

Tento obsah bol zaradený v Projekty a označkovaný ako , , . Zálohujte si trvalý odkaz.