Learning for the future: Key competences in Education for Sustainable Development (LEFU)

Logo

 

erasmus_plus

 

 

 

Trvanie projektu: 2016 – 2018

Popis projektu:
Naša organizácia pôsobí v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti, na východe Slovenska. Z uvedeného dôvodu medzinárodný projekt (Slovensko, Česká republika, Portugalsko a Grécko) je veľkou príležitosťou pre našich zamestnancov rozvíjať si kľúčové kompetencie a vedomosti v oblasti vzdelávania dospelých v kontexte udržateľného rozvoja (UR), tak aby oni mohli ďalej efektívnejšie participovať na výchove a vzdelávaní dospelých učiacich sa v súvislosti s napĺňaním 17 globálnych cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) zadefinovaných v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj.

Aj napriek tomu, že BIOSPEKTRUM disponuje kvalifikovanými pracovníkmi v oblasti vzdelávania pre udržateľný rozvoj (ESD), je potrebné zabezpečiť udržateľný rozvoj organizácie a to neustálym rozširovaním ich vedomostí a rozvojom ich zručností a kľúčových kompetencií v kontexte globálneho vzdelávania a ďalšej odbornej prípravy, pokiaľ ide o nové a inovatívne výučbové a tréningové metódy, rôzne prístupy k ESD (holistický prístup, interdisciplinárny, systémový), rozvíjanie výučbového obsahu pre použitie nových tréningových metód, implementovať moderné výchovno-vzdelávacie metódy, motivovať a podporovať učiacich sa, vrátane inklúzie ľudí s osobitnými potrebami a osôb pochádzajúcich z rôznych spoločenských vrstiev.
V oblasti ESD je taktiež potrebné, nie len na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni, neustále rozvíjanie špecifických znalostí a schopností v kontexte efektívneho udržateľného riadenia chránených oblastí (napĺňanie 14. globálneho cieľa UR „Život pod vodou“ a 15. globálny cieľ UR „Život na pevnine“). Nakoľko naši kľúčoví pracovníci participujú aj v týchto oblastiach udržateľného rozvoja, tak je jednou z hlavných priorít BIOSPEKTRA udržiavať a rozvíjať v tejto oblasti zapojenie do rôznych druhov a typov sietí, zdieľať a poučiť sa zo skúseností a osvedčených európskych postupov a získať podporu riešiť novú situáciu a nápady, implementovať a využiť ich na podporu UR regiónu/kraja, propagovať efektívny udržateľný manažment CHÚ a podporu udržateľných foriem cestovného ruchu na národnej úrovni, a dokonca aj na medzinárodnej úrovni – týmto spôsobom prispievať aj k udržateľnému ekonomickému rastu zainteresovaných komunít (napĺňanie 11. globálneho cieľa UR „Udržateľné mestá a komunity).

Projekt svojím špecifickým obsahovým zameraním napĺňa 15. globálny cieľ UR „Život na pevnine“, podporuje celoživotné vzdelávanie (napĺňa 4. globálny cieľ UR „Kvalitné vzdelávanie“) a zároveň aj zvyšuje príležitosť organizácie z marginalizovaného regiónu Slovenska aktívne participovať na ďalšom vzdelávaní svojich zamestnancov prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a podporuje internacionalizáciu OZ BIOSPEKTRUM (napĺňa 10. globálny cieľ UR „Zníženie nerovností“ a 16. globálny cieľ UR „Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie“).

Hlavné ciele projektu:

 • zlepšiť kapacity manažmentu vzdelávania v kontexte vzdelávania pre 21. storočie;
 • zlepšiť kapacity integrovaného environmentálneho manažmentu v kontexte ochrany a udržateľného využívania prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov.

Aktivity:

 • Krátkodobé vzdelávacie aktivity za účelom výmeny najlepšej dostupnej Európskej praxe v krajinách zapojených do projektu

Rozvoj kľúčových kompetencií v kontexte vzdelávania pre udržateľný rozvoj:
Naši zamestnanci sa chcú podieľať na rozvoji vzdelanostnej spoločnosti 21. storočia na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Z tohto dôvodu pociťujeme potrebu neustále na sebe pracovať, rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie a zdieľať osvedčené európske postupy, diskutovať slabých stránkach a príležitostiach vo vzdelávaní pre udržateľný rozvoj (ESD) a držať úroveň vzdelávania s ostatnými európskymi krajinami.

Očakávaný dopad projektových aktivít na účastníkov, organizácie a dotknuté komunity:

 • Rozvoj kľúčových kompetencií účastníkov:
   • prostredníctvom učenia „robiť“ – účastník bude schopný lepšie:
     • rozšírenie know-how v oblasti vzdelávania dospelých, a to najmä v oblasti ESD, vzdelávania stakeholderov a stakeholder manažmentu, participatívneho rozpočtovania, a vzdelávanie pre udržateľný život;
     • rozšírenie metodického a didaktického know-how (inovatívne a moderné pedagogické metódy a formy);
     • zlepšenie participatívnych zručností;
     • zlepšenie pedagogických a jazykových schopností a zručností (pracovný jazyk v priebehu projektu je angličtina);
     • interdisciplinárnej práce;
     • vytvárať príležitosti pre zdieľanie nápadov a skúseností z rôznych odborov / miest / kultúr, bez predsudkov;
     • pracovať s rôznymi perspektívami dilém a problémov;
     • zapojiť učiacich sa do lokálnej sféry vplyvu v kontexte udržateľného rozvoja;
     • prezentovať naliehavú potrebu pre zmenu a inšpirovať nádej;
     • implementovať rôzne moderné a inovatívne techniky vzdelávania;
     • implementovať princípy udržateľného rozvoja do manažmentu organizácie;
     • rozvoj zručností v tímovej práci v medzinárodne zmiešaných skupinách.

 • Rozvoj komplexného prístupu (podpora integratívneho myslenia a konania vo vzťahu udržateľnému rozvoju – systémové myslenie, myslenie v súvislostiach, kritické myslenie, tvorivé riešenie problémov);
 • Rozvoj zručností v oblasti riadenia (plánovať, organizovať, uvedomiť si, implementovať nové a inovatívne spôsob manažmentu, IKT);
 • Zvýšenie kvality a efektívnosti vzdelávacieho procesu a manažmentu na báze najnovších a najosvedčenejších Európskych metodických postupoch v kontexte zadefinovaných projektových cieľov;
 • Podpora interkultúrneho dialógu, kozmopolitného vnímania, transkulturálneho porozumenia a spolupráce;
 • Rozvoj medzinárodnej spolupráce a zapojenie do rôznych typov medzinárodných sietí (podpora existujúceho medzinárodného partnerstva a odštartovanie ďalších Európskych partnerstiev);
 • Podpora celoživotného vzdelávania a motivácie participovať na ďalšom osobnom a profesionálnom rozvoji;

Cyklus diseminačno-vzdelávacích workshopov

diseminacia1 diseminacia2.cyklus diseminacia3.cyklus

4.cyklus 5.cyklus
Materiály k Tréningovému kurzu „Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj“ v Grécku si môžete prevziať v nalsedujúcom odkaze:
Tréningový kurz „Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj“ v Grécku

Projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie. NA a komisia nie sú zodpovedné za prípadné použitie informácií obsiahnutých v tomto oznámení. Vyjadrujú iba názor autora Občianske združenie BIOSPEKTRUM
Tento obsah bol zaradený v Projekty a označkovaný ako , , . Zálohujte si trvalý odkaz.