Environmental Literacy for Youths in 21st Century: go to green team together (ELY)

logo_č_(1)_(1)
Projekt integruje rôzne formy a nástroje neformálneho vzdelávania v kontexte rozvoja environmentálnej gramostnosti. Na projekte spolupracujú tri krajiny Slovenská republika (koordinujúca krajina), Bulharsko a Malta (hosťujúca krajina).

POPIS PROJEKTU
Najdôležitejšou potrebou v 21. storočí je naučiť sa žiť spolu udržateľným spôsobom, pretože svetová populácia sa zvýšila na 7 miliárd ľudí a prírodné zdroje sú obmedzené. Negramotný v 21. storočí nebude ten, kto nevie čítať alebo písať, ale ten/tá, ktorý/ktorá sa nemôže učiť, odnaučiť a preučiť. Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj (ESD) umožňuje študentom meniť spôsob, akým premýšľať a prijímať informované rozhodnutia a zodpovedné kroky pre environmentálnu integritu, hospodárnosť životaschopnosti a spravodlivej spoločnosti pre súčasné a budúce generácie, pri rešpektovaní kultúrnej rozmanitosti. Príroda je zdrojom potravín, energie, minerálov, čoraz viac liekov; reguluje klímu na Zemi a je hostiteľom úžasnej rozmanitosti života a ekosystémov a je poskytovateľom ekonomických, sociálnych a estetických služieb ľuďom. Vedomosti spolu s pochopením vplyvu životného prostredia na nás a nášho vplyvu na životné prostredie sú rozhodujúce pre život a konanie udržateľným spôsobom a to je podstatou environmetalnej gramotnosti (EL). Preto si mladí ľudia (16 – 26 rokov) z troch krajín zvolili za zastrešujúci cieľ vzdelávacích aktivít projektu participovať na zvyšovaní environmentálne gramotného občianstva.

Hlavné ciele projektu v rámci udržateľného rozvoja:

 • VEDIEŤ – pochopenie vzdelávania – v rámci súčasnej generácie a poznanie medzigeneračnej priepasti, ako i sledovanie vzťahu medzi človekom a prírodou,

 • PRACOVAŤ – účastníci získavajú nadhľad pri riešení problémov a hľadajú vhodné východisko,

 • KOMPLEXNÁ MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – rozvíjanie schopností v tímovej práci na medzinárodnej úrovni a nadobudnutie poznatkov o európskych kultúrach.

AKTIVITY:
Projekt vznikol z dôvodu potreby zlepšenia a rozvíjania úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií v kontexte environmentálnej gramotnosti.

Pracovné metódy: zážitkové učenie, brainstorming, metóda „DO IT“, výklady, diskusie, skupinové práce, prípadové štúdie, SWOT analýzy, metódy otvoreného priestoru, human bingo, rôzne druhy a typy hier (tresure hunt).

Zlepšenie kľúčových zručností účastníkov projektu:

 • rozvoj komplexného prístupu – systémové myslenie, kritické myslenie, tvorivé riešenie problémov, samostatné myslenie a konanie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju,

 • plánovacie a realizačné zručnosti,

 • rozšírenie vedomostí v kontexte environmentalnej gramotnosti,

 • rozšírenie poznatkov o prírodné a kultúrne dedičstvo zúčastnených krajín,

 • zdokonalenie jazykových zručností a znalosti,

 • zlepšenie riadiacich zručností,

 • rozvoj, podpora a motivácia samovzdelávania,

 • rešpektovanie iných národností a kultúr,

 • spoznanie nových ľudí,

 • motivovanie ostatných mladých ľudí,

 • mať otvorenú myseľ.

DOPADY
Skúška EL je schopnosť jednotlivca úspešne konať v každodennom živote na širokom chápaní fungovania prirodzených systémov a pozorovania toho ako sa ľudia a spoločnosti vzájomne spájajú a ako by sa mohli správať a žiť udržateľným spôsobom. Mladí ľudia (16 – 24 rokov) z troch krajín budú pozorovať pozitívne i negatívne vplyvy ľudskej činnosti od minulosti až po súčasnosť z hľadiska prírodného a kultúrneho dedičstva, sledovanie faktov interakcií prírodných, sociálnych, ekonomických systémov a ich prepojenie. Podstatou je hľadať a skúmať spôsoby udržateľného života do budúcnosti. Hlavnými cieľmi tohto projektu je pre všetkých partnerov naučiť sa vytvárať príležitosti pre zdieľanie nápadov a skúseností z rôznych odborov, miest a kultúr v oblasti udržateľného rozvoja.

plagat

Dokumenty:
Project diary ELY 2018

ERASMUS_logo

Projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie.

NA a Komisia nie sú zodpovedné za prípadné použitie informácií obsiahnutých v tomto oznámení. Vyjadrujú iba názor autora BIOSPEKTRUM Občianske združenie.

Tento obsah bol zaradený v Projekty a označkovaný ako , , . Zálohujte si trvalý odkaz.