Emprowering Youths towards a sustainable future 2015/2016

projekt_plagat

Projekt predstavuje vzdelávací model, kde sa zohľadňujú všetky dimenzie času, ktoré sú významné pre nové vzdelávacie stratégie. Na projekte spolupracujú tri krajiny Slovenská republika (koordinujúca krajina), Malta a Litva.

POPIS PROJEKTU

Vzdelávanie vo všetkých svojich formách je jeden z najdôležitejších nástrojov pre dosiahnutie požadovaných zmien na dosiahnutie udržateľného rozvoja. Neustále dochádza k dimenzionálnym zmenám v čase a priestore a problémy, ktoré boli riešené v minulosti v súčasnej dobe sú iné. Preto aj „problém udržateľnosti“ si vyžaduje od ľudí konkrétny a korektný prístup na všetkých úrovniach. Základ celého projektu tvorí implementácia udržateľného rozvoja na všetkých edukačných úrovniach. Udržateľný rozvoj má za cieľ uľahčiť rozvoj kompetencií k udržateľnej budúcnosti. Človek, ktorý chce vedome riešiť problémy udržateľnosti, potrebuje vedomosti, zručnosti a kompetencie. Špecifickým cieľom projektu je rozvoj kľúčových kompetencií pre udržateľný rozvoj, počas neformálnych vzdelávacích aktivít, ktoré by mali prispieť k príprave mladých ľudí chopiť sa svojich povinností v utváraní komplexnej spoločnosti, v ktorej sme. Projekt využíva metodiky pre vytváranie príležitostí pre zdieľanie nápadov, skúseností a zručností z odlišných kultúr, miest a vzdelávacích úrovní. Mladí ľudia (18 – 30 rokov) z troch krajín budú pozorovať pozitívne i negatívne vplyvy ľudskej činnosti od minulosti až po súčasnosť z hľadiska prírodného a kultúrneho dedičstva. Podstatou je hľadať a skúmať spôsoby udržateľného života do budúcnosti. Nemenej podstatnou úlohou je sledovanie faktov interakcií prírodných sociálnych, ekonomických systémov a ich prepojenie. Hlavnými cieľmi tohto projektu je pre všetkých partnerov naučiť sa vytvárať príležitosti pre zdieľanie nápadov a skúseností z rôznych odborov, miest a kultúr v oblasti udržateľného rozvoja.

Hlavné ciele projektu v rámci udržateľného rozvoja:

 • VEDIEŤ – pochopenie vzdelávania – v rámci súčasnej generácie a poznanie medzigeneračnej priepasti, ako i sledovanie vzťahu medzi človekom a prírodou,
 • PRACOVAŤ – účastníci získavajú nadhľad pri riešení problémov a hľadajú vhodné východisko,
 • KOMPLEXNÁ MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – rozvíjanie schopností v tímovej práci na medzinárodnej úrovni a nadobudnutie poznatkov o európskych kultúrach.

AKTIVITY:
Projekt vznikol z dôvodu zlepšenia a rozvíjania úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií v kontexte udržateľného rozvoja. Podstatou je najmä prosperita vzdelávania spoločnosti 21. storočia na všetkých úrovniach.

Pracovné metódy: brainstorming, prednášky, diskusie, skupinové práce, prípadové štúdie, SWOT analýzy, metódy otvoreného priestoru, rôzne druhy hier.

Zlepšenie kľúčových zručností účastníkov projektu:

 • rozvoj komplexného prístupu – systémové myslenie, kritické myslenie, tvorivé riešenie problémov, samostatné myslenie a konanie vo vzťahu k trvalo udržateľnému rozvoju,
 • plánovanie a realizácia zručností,
 • rozšírenie vedomostí v kontexte udržateľného rozvoja
 • rozšírenie poznatkov o prírodné a kultúrne dedičstvo zúčastnených krajín,
 • zdokonalenie jazykových zručností a znalosti,
 • zlepšenie kompetencie riadenia,
 • rozvoj, podpora a motivácia samovzdelávania,
 • rešpektovanie iných národností a kultúr,
 • spoznanie nových ľudí,
 • motivovanie ostatných mladých ľudí,
 • mať otvorenú myseľ.

Samotný projekt prináša výmenu európskych skúseností, osvedčených postupov a inovácie vo vzdelávaní pre 21. storočie, ktoré budú tvoriť zázemie pre riešenie zlepšovanie problémov v danej oblasti. Dlhoročné skúsenosti organizácií v oblasti udržateľného rozvoja tvoria prínos pre jednotlivé partnerské organizácie a v praxi zabezpečujú postupné odstránenie globálnych problémov, ktoré sú predpokladom pre „trvalo udržateľný život“ na svete.

DOPADY
Účastníci projektu budú nielen zlepšovať svoje vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie na jednotlivých úrovniach, ale aj osvedčené postupy z mobility mládeže prostredníctvom plagátov, sociálnych sietí a pod., pričom vedúci predstavitelia všetkých zúčastnených organizácií budú šíriť osvetu aj na európskej a medzinárodnej úrovni (účasť na seminároch a konferenciách). Projekt by mal byť začiatkom pre budúcu európsku a medzinárodnú spoluprácu, kde by mali byť zapojené aj ďalšie miestne, regionálne a národné organizácie a stakeholderi. Taktiež aj propagácia programu Erasmus+.

erasmus_plus

NA a Komisia nie sú zodpovedné za prípadné použitie informácií obsiahnutých v tomto oznámení. Vyjadrujú iba názor autora BIOSPEKTRUM Občianske združenie.
projekt_plagat2

Click to see the first English poster
Click to see the second English poster

Tento obsah bol zaradený v Projekty a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.