O nás

biospektrum_logo

OBČIANSKE ZDRUŽENIE je nezisková organizácia, ktorého činnosť je zameraná najmä na zvýšenie environmentálnej uvedomelosti, výchovy a vzdelávania k udržateľnému rozvoju, k multikulturalizmu pedagógov, vedúcich rôznych klubov a širokej verejnosti. Vzdelávacie aktivity zameriavame na zvýšenie odbornosti a prístupu k edukácii v kontexte udržateľného rozvoja pedagogických pracovníkov, vedúcich vzdelávacích klubov a verejnosti včítane skupiny postihnutých ľudí, na rozvoj efektívnejšej metodiky a metodických prístupov zameraných na vzdelávanie pre udržateľný život, odborne zlepšiť a zefektívniť vzdelávanie vo výchove k starostlivosti o životné prostredie, prírodné a kultúrne hodnoty, alternatívne zdroje energií, ekolabeling, spoločenskú zodpovednosť organizácií, multikultúrnu výchovu, vplývať na zmenu myslenia, postojov u širokej verejnosti zamerané na zmenu hodnotovej orientácie, zníženie tvorby odpadov, šetrenie energiami a prírodnými zdrojmi.

BIOSPEKTRUM OBČIANSKE ZDRUŽENIE spolupracuje s odbornými pracovníkmi zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Katedra environmentálneho manažérstva). Organizuje vzdelávacie aktivity aj pre pedagógov materských, základných a stredných škôl a špeciálnych škôl. V tejto oblasti aktívne spolupracujeme aj s partnermi z Českej republiky a Bulharska. Cieľom našich činností je implementácia záverov zo Svetovej konferencie TUR, ktorá sa konala v roku 2002 v Johannesburgu. To znamená poskytovanie vzdelávania k starostlivosti o životné prostredie a vzdelávania verejnosti k TUR a zapojiť čo najviac ľudí do tohto procesu.

Naša koncepcia je založená na humánno-tvorivej výchove pre nové milénium.BIOSPEKTRUM OBČIANSKE ZDRUŽENIE sídli v Gemerskom regióne (Košický kraj), ktorý je bohatý na kultúrne a prírodné dedičstvo (najviac najlepšie udržiavaných hradov a zámkov na Slovensku, nachádza sa tam množstvo jaskýň, ktoré sú zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO) a je tu vysoko aktuálna aj problematika ochrany životného prostredia (región so značnými negatívnymi antopogénnymi vplyvmi na životné prostredie).

Ucelený systém vzdelávania je poskytnutý formou špeciálnych vzdelávacích programov pre žiakov a pedagógov rôznych stupňov a typov škôl a širokej verejnosti. Poskytujeme vzdelávacie programy formou putovných výstav, ktoré sú spojené so vzdelávaním zameraným na ochranu životného prostredia, prírodných a kultúrnych hodnôt, ochranu biodiverzity (genetická, druhová, ekosystémová), prezentácie o kultúrnom a prírodnom dedičstve, NATURA 2000, princípy trvalo udržateľného turizmu, vidiecky turizmus a jeho formy (agroturistika, ekoturistika, etnický turizmus), globálne problémy Zeme, znižovanie tvorby odpadov, alternatívne zdroje energie (využívanie biomasy), prežívanie vlastnej kultúrnej identity a oboznamovanie sa s inými kultúrami. Tieto činnosti sú realizované v edukačných zariadeniach a tiež v kultúrnych organizáciách.

Naša organizácia pracuje aj na pôde neformálneho vzdelávania mladých ľudí a učiteľov v našom regióne, taktiež so študentmi z univerzít (19-26 rokov). Niektorí z našich učiacich sa pochádzajú z rodín, ktoré sú sociálne slabé, so zlými finančnými a životnými podmienkami alebo z neúplných rodín.

Zároveň poskytujeme poradenstvo a metodické usmernenie pri vypracovávaní projektov pod programom Mládež a SOCRATES. Sme zapojení do edukačných medzinárodných projektov, kde spolupracuje naše združenie aj ako asociovaný partner rôznych stupňov škôl.